Artikel 13.1 (heffen van rechten)

 

  1. Onze Minister die het aangaat kan ter dekking van de kosten voor het door hem in behandeling nemen van een aanvraag, wijziging of intrekking van een besluit op grond van deze wet rechten heffen van de aanvrager of van degene ten behoeve van wie die aanvraag wordt gedaan. De tarieven worden zodanig vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde kosten.
  2. Bij ministeriële regeling worden voor de behandeling van de aanvraag:

      a. de tarieven voor te heffen rechten vastgesteld,

      b. regels gesteld over hoe die rechten worden geheven.