HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

AFDELING 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)

Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)

Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet)

Artikel 1.4 (verhouding tot andere wetgeving)

Artikel 1.5 (toepassing in de exclusieve economische zone en internationaal)

 

AFDELING 1.3 ZORG VOOR DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Artikel 1.6 (zorgplicht voor een ieder)

Artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen)

Artikel 1.8 (verhouding tot specifieke regels).

 

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BESTUURSORGANEN

 

AFDELING 2.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2.1 (uitoefening taken en bevoegdheden)

Artikel 2.2 (afstemming en samenwerking)

Artikel 2.3 (algemene criteria verdeling van taken en bevoegdheden)

 

AFDELING 2.2 OMGEVINGSPLAN, WATERSCHAPSVERORDENING EN OMGEVINGSVERORDENING

Artikel 2.4 (omgevingsplan)

Artikel 2.5 (waterschapsverordening)

Artikel 2.6 (omgevingsverordening)

Artikel 2.7 (uitsluiten van verplichte opname).

Artikel 2.8 (delegatie)

 

AFDELING 2.3 OMGEVINGSWAARDEN

§ 2.3.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.9 (omgevingswaarden)

Artikel 2.10 (aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en onderbouwing)

§ 2.3.2 Omgevingswaarden gemeente

Artikel 2.11 (omgevingswaarden gemeente)

§ 2.3.3 Omgevingswaarden provincie

Artikel 2.12 (omgevingswaarden provincie)

Artikel 2.13 (verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen)

§ 2.3.4 Omgevingswaarden Rijk

Artikel 2.14 (omgevingswaarden Rijk)

Artikel 2.15 (verplichte omgevingswaarden Rijk)

 

AFDELING 2.4 TOEDELING VAN TAKEN EN AANWIJZING VAN LOCATIES

§ 2.4.1 Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk

Artikel 2.16 (gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving)

Artikel 2.17 (waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving)

Artikel 2.18 (provinciale taken voor de fysieke leefomgeving)

Artikel 2.19 (rijkstaken voor de fysieke leefomgeving)

§ 2.4.2 Aanwijzing van locaties

Artikel 2.20 (aanwijzing van locaties)

Artikel 2.21 (nadere grondslag aanwijzing en begrenzing van locaties)

 

AFDELING 2.5 INSTRUCTIEREGELS EN INSTRUCTIES

§ 2.5.1 Doorwerking van beleid door instructieregels

Artikel 2.22 (grondslag algemene instructieregels provincie)

Artikel 2.23 (inhoud instructieregels provincie)

Artikel 2.24 (grondslag algemene instructieregels Rijk).

Artikel 2.25 (inhoud instructieregels Rijk)

Artikel 2.26 (verplichte instructieregels Rijk programma’s)

Artikel 2.27 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsverordening)

Artikel 2.28 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit)

Artikel 2.29 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens)

Artikel 2.30 (verplichte instructieregels Rijk zwemlocaties)

Artikel 2.31 (verplichte instructieregels Rijk stedelijk afvalwater)

Artikel 2.32 (ontheffing instructieregels)

§ 2.5.2 Doorwerking van beleid door instructies

Artikel 2.33 (grondslag instructie provincie)

Artikel 2.34 (grondslag instructie Rijk)

Artikel 2.35 (toepassing instructie)

§ 2.5.3 Indeplaatstreding en vernietiging waterschapsbeslissingen

Artikel 2.36 (bevoegdheid tot indeplaatstreding)

Artikel 2.37 (vernietiging waterschapsbeslissingen door het Rijk)

 

AFDELING 2.6 BIJZONDERE BEHEERBEVOEGDHEDEN

Artikel 2.38 (zwemverbod en negatief zwemadvies)

Artikel 2.39 (legger)

Artikel 2.40 (toegangsverbod waterstaatswerken en wegen)

Artikel 2.41 (peilbesluit)

Artikel 2.42 (rangorde bij waterschaarste)

 

HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVISIES EN PROGRAMMA’S

 

AFDELING 3.1 OMGEVINGSVISIES

Artikel 3.1 (vaststellen omgevingsvisie)

Artikel 3.2 (inhoud omgevingsvisie)

 

AFDELING 3.2 PROGRAMMA’S

§ 3.2.1 Algemene bepalingen

Artikel 3.3 (vaststellen programma)

Artikel 3.4 (inhoud programma)

§ 3.2.2 Verplichte programma’s

Artikel 3.5 (verplichte programma’s gemeente)

Artikel 3.6 (verplichte programma’s waterschap)

Artikel 3.7 (verplichte programma’s provincie)

Artikel 3.8 (verplichte programma’s Rijk)

Artikel 3.9 (verplicht programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde)

Artikel 3.10 (wijziging met oog op doelbereik)

Artikel 3.11 (uitvoering maatregelen)

Artikel 3.12 (gezamenlijke vaststelling programma’s)

§ 3.2.3 Onverplichte programma’s

Artikel 3.13 (gemeentelijk rioleringsprogramma)

§ 3.2.4 Programmatische aanpak

Artikel 3.14 (toepassingsbereik programmatische aanpak)

Artikel 3.15 (inhoud en werking programmatische aanpak)

Artikel 3.16 (eisen aan programma bij programmatische aanpak)

Artikel 3.17 (uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak)

Artikel 3.18 (wijziging programma bij programmatische aanpak)


HOOFDSTUK 4 ALGEMENE REGELS OVER ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

 

AFDELING 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER ACTIVITEI-TEN

§ 4.1.1 Algemene regels

Artikel 4.1 (decentrale regels over activiteiten)

Artikel 4.2 (toedeling van functies aan locaties)

Artikel 4.3 (grondslag rijksregels)

§ 4.1.2 Inhoud

Artikel 4.4 (specificeren inhoud)

Artikel 4.5 (maatwerkvoorschriften)

Artikel 4.6 (maatwerkregels)

Artikel 4.7 (gelijkwaardigheid)

§ 4.1.3 Bevoegd gezag

Artikel 4.8 (bevoegd gezag voor decentrale regels)

Artikel 4.9 (gemeente bevoegd gezag voor rijksregels)

Artikel 4.10 (bevoegd gezag voor rijksregels over wateractiviteiten)

Artikel 4.11 (provincie bevoegd gezag voor rijksregels)

Artikel 4.12 (Rijk bevoegd gezag voor rijksregels)

Artikel 4.13 (bevoegd gezag rijksregels in combinatie met een omgevings-vergunning)

 

AFDELING 4.2 VOORBEREIDINGSBESCHERMING

Artikel 4.14 (voorbereidingsbesluit omgevingsplan)

Artikel 4.15 (voorbereidingsbesluit omgevingsverordening)

Artikel 4.16 (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit of instructies)

 

AFDELING 4.3 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR REGELS OVER ACTIVI-TEITEN

§ 4.3.1 Decentrale regels

Artikel 4.17 (actualisering in verband met afwijkactiviteiten)

Artikel 4.18 (aanwijzen moderniseringslocaties)

Artikel 4.19 (regels over het uiterlijk van bouwwerken)

§ 4.3.2 Rijksregels

Artikel 4.20 (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 4.21 (rijksregels bouwwerken)

Artikel 4.22 (rijksregels milieubelastende activiteiten)

Artikel 4.23 (rijksregels wateractiviteiten)

Artikel 4.24 (rijksregels mijnbouwactiviteiten)

Artikel 4.25 (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten wegen)

Artikel 4.26 (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten installatie in een waterstaatswerk)

Artikel 4.27 (rijksregels gelegenheid bieden tot zwemmen en baden)

Artikel 4.28 (rijksregels cultureel erfgoed)

 

HOOFDSTUK 5 DE OMGEVINGSVERGUNNING EN HET PROJECTBESLUIT

 

AFDELING 5.1 DE OMGEVINGSVERGUNNING

§ 5.1.1 Verbodsbepalingen

Artikel 5.1 (omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet)

Artikel 5.2 (afbakening vergunningplicht artikel 5.1)

Artikel 5.3 (omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening)

Artikel 5.4 (omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening)

Artikel 5.5 (verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning)

Artikel 5.6 (verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk)

§ 5.1.2 Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en aanwijzing bevoegd gezag

Artikel 5.7 (aanvraag los of gelijktijdig)

Artikel 5.8 (bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit)

Artikel 5.9 (bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit)

Artikel 5.10 (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9)

Artikel 5.11 (bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9)

Artikel 5.12 (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten)

Artikel 5.13 (bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag)

Artikel 5.14 (bevoegd gezag toepassing paragraaf 5.1.5)

Artikel 5.15 (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

§ 5.1.3 De beoordeling van de aanvraag

Artikel 5.16 (gedeeltelijke conversie aanvraag)

Artikel 5.17 (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur)

Artikel 5.18 (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsplan en omgevingsverordening)

Artikel 5.19 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit)

Artikel 5.20 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag afwijkactiviteit)

Artikel 5.21 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit)

Artikel 5.22 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit)

Artikel 5.23 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit)

Artikel 5.24 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag brandveilig gebruiksactiviteit)

Artikel 5.25 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit)

Artikel 5.26 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag mijnbouwactiviteit)
Artikel 5.27 (artikel 5.17 beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit anders dan een wateractiviteit)

Artikel 5.28 (artikel 5.17 beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit)

Artikel 5.29 (beoordelingsregels artikel 5.3- en 5.4-activiteiten)

Artikel 5.30 (weigeren vergunning vanwege Wet bibob)

Artikel 5.31 (weigeren vergunning vanwege onthouden instemming)

§ 5.1.4 Inhoud en werking

Artikel 5.32 (voorschriften omgevingsvergunning)

Artikel 5.33 (verhouding voorschriften omgevingsvergunning en rijksregels)

Artikel 5.34 (termijnstelling in omgevingsvergunning)

Artikel 5.35 (normadressaat omgevingsvergunning)

§ 5.1.5 Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning

Artikel 5.36 (actualisering omgevingsvergunning)

Artikel 5.37 (verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)

Artikel 5.38 (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)

Artikel 5.39 (toepassing artikelen 5.37 en 5.38 op verzoek instemmingsorgaan)

Artikel 5.40 (invulling algemene maatregel van bestuur artikelen 5.37 en 5.38)

Artikel 5.41 (revisievergunning)

 

AFDELING 5.2 PROJECTPROCEDURE

§ 5.2.1 Algemene bepalingen voor het projectbesluit

Artikel 5.42 (bevoegd gezag voor het projectbesluit)

Artikel 5.43 (coördinatie uitvoeringsbesluiten)

Artikel 5.44 (projectbesluit voor hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen)

§ 5.2.2 Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing

Artikel 5.45 (voornemen)

Artikel 5.46 (verkenning)

Artikel 5.47 (voorkeursbeslissing)

Artikel 5.48 (uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2)

§ 5.2.3 Projectbesluit

Artikel 5.49 (inhoud projectbesluit)

Artikel 5.50 (integraal besluit)

Artikel 5.51 (beoordelingsregels)

Artikel 5.52 (uitwerking binnen besluit)

§ 5.2.4 Gemeentelijke projecten van publiek belang

Artikel 5.53 (gemeentelijk project van publiek belang)

 

HOOFDSTUK 6 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 7 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 8 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 9 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 10 GEDOOGPLICHTEN

 

AFDELING 10.1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 10.1 (begripsbepalingen)

 

AFDELING 10.2 GEDOOGPLICHTEN VAN RECHTSWEGE

Artikel 10.2 (gedoogplichten wegen en waterstaatswerken)

Artikel 10.3 (gedoogplichten waterbeheer)

Artikel 10.4 (melding werkzaamheden)

Artikel 10.5 (bevoegdheid tot betreden plaatsen)

Artikel 10.6 (gedoogplichten Wet milieubeheer)

Artikel 10.7 (gedoogplicht Wet luchtvaart)

Artikel 10.8 (gedoogplichten Spoorwegwet en Wet lokaal spoor)

Artikel 10.9 (gedoogplicht Mijnbouwwet).

Artikel 10.10 (gedoogplicht zwemwater)

 

AFDELING 10.3 BIJ BESCHIKKING OP TE LEGGEN GEDOOGPLICHTEN

§ 10.3.1 Algemene bepalingen

Artikel 10.11 (toepassingscriteria)

Artikel 10.12 (op aanvraag en ambtshalve)

§ 10.3.2 Gedoogplichten

Artikel 10.13 (gedoogplichten infrastructuur en water)

Artikel 10.14 (gedoogplichten energie en mijnbouw)

Artikel 10.15 (gedoogplicht Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag)

Artikel 10.16 (gedoogplichten ontgrondingen)

Artikel 10.17 (gedoogplichten waterstaatswerken)

Artikel 10.18 (gedoogplicht luchtverontreiniging)

Artikel 10.19 (gedoogplichten archeologisch onderzoek)

Artikel 10.20 (gedoogplicht vanwege het maken van een ontwerp)

Artikel 10.21 (gedoogplicht andere werken van algemeen belang)

§ 10.3.3 De gedoogplichtbeschikking

Artikel 10.22 (inhoud gedoogplichtbeschikking)

Artikel 10.23 (wijziging van een gedoogplichtbeschikking)

§ 10.3.4 Bijzondere bepalingen

Artikel 10.24 (bomen en beplantingen)

Artikel 10.25 (rechtsopvolging)

Artikel 10.26 (toegang tot de onroerende zaak)

Artikel 10.27 (opruimen van een werk van algemeen belang)

Artikel 10.28 (eigendom van een werk van algemeen belang)

 

AFDELING 10.4 SCHADEVERGOEDING

Artikel 10.29 (recht op schadevergoeding)

 

HOOFDSTUK 11 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 12 GRONDEXPLOITATIE

 

Artikel 12.1 (verhaal van kosten, verbonden aan grondexploitatie)

Artikel 12.2 (exploitatiegebied en bovenwijkse voorzieningen in omgevingsplan)

Artikel 12.3 (vaststelling exploitatieregels of exploitatievoorschriften)

Artikel 12.4 (overeenkomst over grondexploitatie)

Artikel 12.5 (inhoud exploitatieregels of -voorschriften)

Artikel 12.6 (exploitatieopzet)

Artikel 12.7 (herziening exploitatieregels)

Artikel 12.8 (verhaal kosten)

Artikel 12.9 (afrekening en intrekking exploitatieregels)

Artikel 12.10 (vergoeding bevoegd gezag)

Artikel 12.11 (sancties bij overschrijden termijn van betaling exploitatiebijdrage)


HOOFDSTUK 13 FINANCIËLE BEPALINGEN

 

AFDELING 13.1 LEGES

Artikel 13.1 (heffen van rechten vanwege een omgevingsvergunning)

 

AFDELING 13.2 VERGOEDING VAN EXTRA KOSTEN VAN DE GEMEENTE

Artikel 13.2 (extra kosten omgevingsplan of omgevingsvergunning voor afwijkactiviteit)

Artikel 13.3 (andere kosten)

 

AFDELING 13.3 FINANCIËLE BEPALINGEN VANWEGE OMGEVINGSVER-GUNNINGEN

Artikel 13.4 (financiële zekerheidsstelling)

Artikel 13.5 (financiële voorschriften voor een ontgrondingsactiviteit)

 

AFDELING 13.4 VERGOEDING VOOR ADVIEZEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Artikel 13.6 (vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage)

 

HOOFDSTUK 14 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 15 SCHADE [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 16 PROCEDURES

AFDELING 16.1 ELEKTRONISCH VERKEER EN GEBRUIK VAN GEGEVENS EN METHODEN

§ 16.1.1 Elektronisch verkeer

Artikel 16.1 (elektronische aanvraag en melding)

Artikel 16.2 (omgevingsdocumenten en daaraan te stellen vormvereisten)

Artikel 16.3 (procedurele vereisten omgevingsdocumenten)

Artikel 16.4 (landelijke voorziening elektronisch aanvragen en melden)

§ 16.1.2 Gebruik van gegevens en methoden

Artikel 16.5 (houdbaarheid onderzoeksgegevens)

Artikel 16.6 (beoordeling van gevolgen)

 

AFDELING 16.2 COÖRDINATIE EN BETROKKENHEID ANDERE BE-STUURSORGANEN

§ 16.2.1 Toepassing afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.7 (toepassing coördinatieregeling Awb)

§ 16.2.2 Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b

Artikel 16.8 (toepassingsbereik paragraaf 16.2.2)

Artikel 16.9 (buiten behandeling laten aanvraag)

Artikel 16.10 (advies)

Artikel 16.11 (termijn gelding omgevingsvergunningen)

Artikel 16.12 (instructie op initiatief algemeen bevoegd gezag)

Artikel 16.13 (instructie op initiatief bevoegd gezag water)

§ 16.2.3 Betrokkenheid van andere bestuursorganen

Artikel 16.14 (advies)

Artikel 16.15 (instemming)

Artikel 16.16 (gronden onthouden instemming)

Artikel 16.17 (termijn instemming; geen fictieve instemming)

Artikel 16.18 (advies en instemming bij ambtshalve besluiten)

Artikel 16.19 (advies en instemming bij projectbesluit)

Artikel 16.20 (bijzondere betrokkenheid provincie bij omgevingsplan)

 

AFDELING 16.3 TOTSTANDKOMINGSPROCEDURES

§ 16.3.1 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.21 (toepassing paragraaf 16.3.1)

Artikel 16.22 (kring inspraakgerechtigden)

Artikel 16.23 (intrekking of wijziging)

§ 16.3.2 Zwemlocaties

Artikel 16.24 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

§ 16.3.3 Omgevingsvisie

Artikel 16.25 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

§ 16.3.4 Programma’s

Artikel 16.26 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.27 (voorbereiding stroomgebiedsbeheerplan en overstromings-risicoplan)

§ 16.3.5 Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 16.28 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.29 (zienswijzen)

Artikel 16.30 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

§ 16.3.6 Gedoogplichtbeschikking

Artikel 16.31 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en bekendmaking)

 

AFDELING 16.4 MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

§ 16.4.1 Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s

Artikel 16.32 (reikwijdte, bevoegd gezag plan-mer)

Artikel 16.33 (uitzondering plan-mer-plicht)

Artikel 16.34 (plan-mer-plichtige plannen of programma’s)

Artikel 16.35 (gebruik andere plan-MER’en)

Artikel 16.36 (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

Artikel 16.37 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 16.38 (voorbereidingsprocedure plan of programma)

Artikel 16.39 (plan of programma grondslag in het plan-MER)

Artikel 16.40 (inhoud plan-MER)

§ 16.4.2 Milieueffectrapportage voor projecten

Artikel 16.41 (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten)

Artikel 16.42 (ontheffing voor het maken van een MER)

Artikel 16.43 (mededeling voornemen)

Artikel 16.44 (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

Artikel 16.45 (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 16.46 (één MER)

Artikel 16.47 (aanhouden en buiten behandeling laten aanvraag)

Artikel 16.48 (voorbereidingsprocedure mer-plichtig besluit)

Artikel 16.49 (project grondslag in het MER)

Artikel 16.50 (inhoud project-MER)

Artikel 16.51 (milieugevolgen van het besluit)

 

AFDELING 16.5 DE OMGEVINGSVERGUNNING

§ 16.5.1 Algemeen

Artikel 16.52 (indienen aanvraag; ontvangstbevestiging)

Artikel 16.53 (aanvraagvereisten)

Artikel 16.54 (overleggen gegevens en bescheiden in een geval als bedoeld in artikel 5.40, tweede lid)

Artikel 16.55 (beslissing over kerkelijk rijksmonument)

Artikel 16.56 (aanhoudingsregeling vanwege voorbereidingsbesluit)

Artikel 16.57 (aanhoudingsregeling vanwege exploitatieregels)

Artikel 16.58 (mededeling van aanhouding)

Artikel 16.59 (begin beslistermijn)

§ 16.5.2 Reguliere voorbereidingsprocedure

Artikel 16.60 (toepassingsbereik reguliere voorbereidingsprocedure)

Artikel 16.61 (kennisgeving aanvraag)

Artikel 16.62 (beslistermijn)

§ 16.5.3 Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.63 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.64 (aanvullende bepalingen)

Artikel 16.65 (openbaarheid informatie)

Artikel 16.66 (uitzonderingen)

§ 16.5.4 Exploitatievoorschriften

Artikel 16.67 (zienswijze ontwerp exploitatievoorschriften)

 

AFDELING 16.6 PROJECTPROCEDURE

§ 16.6.1 Voorkeursbeslissing

Artikel 16.68 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

§ 16.6.2 Projectbesluit

Artikel 16.69 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht)

Artikel 16.70 (goedkeuring projectbesluit waterschap)

Artikel 16.71 (afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen)

Artikel 16.72 (geen belemmering projectbesluit)

Artikel 16.73 (toepassing onteigeningswet)

Artikel 16.74 (toepassing onteigeningswet)

 

AFDELING 16.7 BESLISTERMIJN, INWERKINGTREDING EN BEROEP

§ 16.7.1 Beslistermijn

Artikel 16.75 (opschorting beslistermijn)

§ 16.7.2 Inwerkingtreding

Artikel 16.76 (inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit)

Artikel 16.77 (inwerkingtreding omgevingsvergunning)

Artikel 16.78 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege Kernenergiewet)

Artikel 16.79 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege bodemverontreiniging)

Artikel 16.80 (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving)

§ 16.7.3 Beroep

Artikel 16.81 (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit)

Artikel 16.82 (reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b)

Artikel 16.83 (bundeling beroep)

Artikel 16.84 (beroepsgronden bij uitvoeringsbesluit van projectbesluit)

Artikel 16.85 (rechterlijke beslistermijn bij projectprocedure)

 

AFDELING 16.8 ALGEMENE DELEGATIEGRONDSLAGEN PROCEDURELE EN VORMVEREISTEN

Artikel 16.86 (delegatiegrondslag procedurele en vormvereisten)

Artikel 16.87 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

 

HOOFDSTUK 17 ADVIESORGANEN EN ADVISEURS

 

AFDELING 17.1 ADVIESORGANEN OP RIJKSNIVEAU

§ 17.1.1 Algemene bepalingen

Artikel 17.1 (toepassing)

Artikel 17.2 (samenstelling, benoeming leden, werkwijze en ondersteuning adviesorganen)

Artikel 17.3 (nadere regels)

Artikel 17.4 (reglement van orde)

§ 17.1.2 Adviesorganen

Artikel 17.5 (instelling Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 17.6 (grondslag voor instelling overige adviesorganen)

 

AFDELING 17.2 ADVIESORGANEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU

§ 17.2.1 Algemene bepalingen

Artikel 17.7 (leden adviesorgaan)

Artikel 17.8 (eisen aan leden)

§ 17.2.2 Verplichte gemeentelijke adviesorganen

Artikel 17.9 (commissie voor de monumentenzorg)

 

AFDELING 17.3 ADVISEURS

Artikel 17.10 (advisering over beroepen door StAB)

 

HOOFDSTUK 18 HANDHAVING EN UITVOERING

 

AFDELING 18.1 BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING

§ 18.1.1 Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid

Artikel 18.1 (inhoud handhavingstaak)

Artikel 18.2 (toedeling handhavingstaak)

Artikel 18.3 (bestuursdwangbevoegdheid instemmend bestuursorgaan)

Artikel 18.4 (bestuursdwangbevoegdheid Minister)

Artikel 18.5 (niet overgaan van bevoegdheid tot handhaving)

§ 18.1.2 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders

Artikel 18.6 (aanwijzing toezichthouder)

Artikel 18.7 (bevoegdheid binnentreden woning)

Artikel 18.8 (bevoegdheid rijksbelastingdienst)

Artikel 18.9 (inachtneming VN-Zeerechtverdrag)

§ 18.1.3 Intrekking begunstigende beschikking

Artikel 18.10 (bevoegdheid intrekken begunstigende beschikking)

§ 18.1.4 Bestuurlijke boete

[Gereserveerd]

 

AFDELING 18.2 STRAFRECHTELIJKE HANDHAVING

Artikel 18.11 (toepasselijkheid Nederlandse strafwet)

 

AFDELING 18.3 KWALITEITSBEVORDERING EN AFSTEMMING

[Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 19 BEVOEGDHEDEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

 

AFDELING 19.1 ONGEWOON VOORVAL

Artikel 19.1 (begripsbepalingen afdeling 19.1)

Artikel 19.2 (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag)

Artikel 19.3 (doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag)

Artikel 19.4 (veroorzaker verplichten tot treffen van maatregelen)

Artikel 19.5 (bevoegdheid tot treffen van maatregelen)

Artikel 19.6 (kostenverhaal getroffen maatregelen)

Artikel 19.7 (onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling)

 

AFDELING 19.2 ARCHEOLOGISCHE TOEVALSVONDST VAN ALGEMEEN BELANG

Artikel 19.8 (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag)

Artikel 19.9 (bevoegdheden bij een archeologische toevalsvondst van algemeen belang)

 

AFDELING 19.3 ALARMERINGSWAARDEN

Artikel 19.10 (vaststelling van alarmeringswaarden)

Artikel 19.11 (informatieverstrekking bij overschrijding alarmeringswaar-den)

Artikel 19.12 (tijdelijke regels bij luchtverontreiniging)

 

AFDELING 19.4 GEVAAR VOOR WATERSTAATSWERKEN

Artikel 19.13 (begripsbepaling en reikwijdte afdeling 19.4)

Artikel 19.14 (calamiteitenplan beheer waterstaatswerken)

Artikel 19.15 (maatregelen beheerder bij gevaar voor waterstaatswerken)

Artikel 19.16 (instructiebesluit bij gevaar voor waterstaatswerken)

 

AFDELING 19.5 BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 19.17 (in- en buitenwerkingstelling regulering bij schaarste)

Artikel 19.18 (regulering prioritering uitvoering projecten bij schaarste)

Artikel 19.19 (landsverdediging)


HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE

 

AFDELING 20.1 MONITORING EN VERZAMELING VAN GEGEVENS

Artikel 20.1 (monitoringsplicht)

Artikel 20.2 (aanwijzing methode en bestuursorgaan)

Artikel 20.3 (regels over de uitvoering)

Artikel 20.4 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 20.5 (toetsing en correctie methoden door minister)

Artikel 20.6 (gegevensverzameling anders dan monitoring)

Artikel 20.7 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

 

AFDELING 20.2 GEGEVENSBEHEER EN TOEGANG TOT GEGEVENS

Artikel 20.8 (verstrekking van informatie aan het publiek)

Artikel 20.9 (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 20.10 (grondslag registers)

Artikel 20.11 (verplichte registers)

Artikel 20.12 (landelijke voorziening omgevingsdocumenten)

Artikel 20.13 (ter plaatse verstrekken van informatie aan het publiek)

 

AFDELING 20.3 VERSLAGEN EN KAARTEN

Artikel 20.14 (verslaglegging)

Artikel 20.15 (verslag veiligheid primaire waterkeringen)

Artikel 20.16 (kaarten)

Artikel 20.17 (verplichte kaarten)

 

AFDELING 20.4 EVALUATIE

Artikel 20.18 (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving)

Artikel 20.19 (effecten omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen)

 

HOOFDSTUK 21 [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 22 OVERGANGSRECHT [Gereserveerd]

 

HOOFDSTUK 23 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN

 

AFDELING 23.1 IMPLEMENTATIE INTERNATIONAALRECHTELIJKE VER-PLICHTINGEN

Artikel 23.1 (implementatie)

Artikel 23.2 (doorwerking wijzigingen Europese richtlijnen in Nederlands recht)

 

AFDELING 23.2 EXPERIMENTEERBEPALING

Artikel 23.3 (experimenten)

 

AFDELING 23.3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 23.4 (internetpublicatie)

Artikel 23.5 (voorhangprocedure)

Artikel 23.6 (verhouding publiek- en privaatrecht)

Artikel 23.7 (Staat is eigenaar vaste stoffen EEZ)

 

AFDELING 23.4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 23.8 (inwerkingtreding)

Artikel 23.9 (citeertitel)

 

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1.1 VAN DEZE WET

A. Begrippen

B. Verordeningen, richtlijnen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en internationale verdragen

 

Bron: Voorstel van wet 33 962 nr. 2, Nota van verbetering 33 962 nr. 5.